Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury edukacyjnej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,

w dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu 5 projektów w ramach konkursu zamkniętego RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, dotyczącego Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 51 - Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2013-2020.

Kwota środków z EFRR przeznaczonych na ww. konkurs wynosiła 12 000 000,00 PLN (dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 1 200 000,00 PLN w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą).

Zgodnie z listą rankingową, powstałą po ocenie merytorycznej  na pierwszym i drugim miejscu znalazło się  5 inwestycji, dla których łączna wnioskowana kwota wsparcia wynosi 11 633 271,83 PLN i jest prawie równa alokacji środków przewidzianą na postępowanie konkursowe.

Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15