Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!
informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 8 000 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 800 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Zaplanowana w ramach konkursu alokacja środków była niewystarczająca na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Uchwałą ZWL z dnia 9 sierpnia 2016 r. do dofinansowania został wybrany tylko 1 projekt, który uzyskał największą liczbę punktów. W związku z istniejącą możliwością realokacji środków w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Uchwałą z dnia 17 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 z 8 000 000,00 PLN (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR) do 10 070 558,90 PLN oraz o dofinansowaniu pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Tym samym dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 zostało przyznane wszystkim projektom ocenionym pozytywnie na ocenie merytorycznej na łączną kwotę 10 070 558,90 PLN.


Lista projektów