Przejdź do komentarzy

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15 (Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT)

W dniu 23 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego – w formie Uchwały – zwiększył alokację w ramach Konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, II typ projektu „Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej” i przyznał dofinansowanie kolejnym 8 projektom znajdującym się liście rankingowej, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, tj. spełniły kryteria dopuszczające i otrzymały co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów na ocenie merytorycznej (poz. od 6 do 13 włącznie), na łączną kwotę przyznanego wsparcia wynoszącą 11 630 574,13 PLN.

Uprzednio, w dniu 9 sierpnia 2016 r., na podstawie Uchwały Nr 122/1584/16, Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie 5 projektom znajdującym się na liście rankingowej (poz. od 1 do 5) w łącznej wysokości 11 633 271,83 PLN.

Łączna kwota dofinansowania 13 inwestycji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 23 263 845,96 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K01/15