Przejdź do komentarzy

Do 21.03.2016 trwa nabór wniosków w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji.

Jeszcze do 21 marca br. można składać wnioski na konkurs dotacji, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Lubuskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Ministra Rozwoju.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski można składać od 15.02.2016 r. do 21.03.2016 r.
(za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego)

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
pok. 59, parter (Kancelaria Ogólna)
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona zdaniem: „Program rewitalizacji POPT”,
  • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

WNIOSKODAWCY:
gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

WARTOŚĆ PROJEKTU GMINY:
maks. 300 000 PLN, przy czym wkład własny gminy wynosi 10% wartości projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Do pobrania prezentacje ze spotkań informacyjnych :

 

PYTNIA I ODPOWIEDZI:
W sprawach dotyczących konkursu dotacji informacje udzielane są drogą elektroniczną pod adresem LROT@lubuskie.pl oraz fax: (68) 327 14 29.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. ustawy o rewitalizacji.

Pytania i odpowiedzi w Konkursie dotacji na opracowanie/aktualizację programów rewitalizacji.