Przejdź do komentarzy

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,
w dniu 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze.

            Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 700 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (170 000,00 PLN).

Wartość pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 328 906,38 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 563 419,28 PLN.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.