Przejdź do komentarzy

Decyzja o dofinansowaniu 3 projektów w ramach konkursu RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo,

w dniu 28 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 3 projektów w ramach konkursu RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie:
e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

 

Załącznik:

Lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.