Przejdź do komentarzy

Anulowanie konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o anulowaniu konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, typ I – wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, dla którego nabór wniosków o dofinansowanie miał się rozpocząć 31 marca 2016 roku.

Biorąc pod uwagę, że celem ogłoszonego postępowania konkursowego jest stworzenie spójnego systemu reagowania na zagrożenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie potencjalnych projektów planowanych do realizacji w ramach typu II projektów (głównie pod kątem planowanych do osiągnięcia wskaźników oraz stopnia realizacji celów Działania) oraz przeprowadzenie weryfikacji i przeglądu kryteriów oceny projektów przygotowanych dla Działania 4.1 (typ I i II) i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.

Anulowanie przedmiotowego konkursu i ponowne ogłoszenie naboru w późniejszym terminie, pozwoli IZ RPO-L2020 na wyłonienie do wsparcia projektów, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do osiągniecia zaplanowanych celów Działania i założeń Programu. Zagwarantuje, że wsparcie otrzymają projekty, które w sposób mierzalny wpłyną na rozwój regionu oraz umożliwi podjęcie działań niezbędnych do osiągnięcia założonego poziomu certyfikacji w ramach RPO - L2020 oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków.