Przejdź do komentarzy

Aktualizacja wniosków pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zaktualizowaną listę 17 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Aktualizacji uległa całkowita wartość projektów oraz wartość wnioskowanego dofinansowania dla wniosków (poz 1, 2 oraz 3). W tabeli Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w wyniku omyłki pisarskiej zamieniono pozycjami całkowitą wartość projektu oraz wartość wnioskowanego dofinansowania.

Po aktualizacji całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 796 572,45 PLN (poprzednio podano wartość 7 493 308,59 PLN), w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 202 273,19 PLN (poprzednio podano wartość 5 505 537,05 PLN).

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.