Przejdź do komentarzy

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 5 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17.
 
Zmiany dotyczą między innymi:
  1. aktualizacja procedury wyboru projektów związana ze zmianą Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020,
  2. aktualizacja kryteriów wyboru projektów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały nr 63/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r Komitetu Monitorującego: Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,
  3. aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu.
Zmiany wprowadzone do Regulaminu konkursu wynikają z konieczności dostosowania zapisów regulaminu do zmienionych Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów oraz zmiany kryteriów wyboru projektów wskazanych w załączniku nr 1 do  uchwały nr 63/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r Komitetu Monitorującego: Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS.
Szczegółowy opis zmian wraz z uzasadnieniem zawarty został w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17".
 
Wprowadzone zmiany stosuje się od dnia 5 maja 2017 r.
 
Załączniki
Regulamin Konkursu Dz. 6.2 RPO-L2020 (pdf) - 1 zmiana
Regulamin Konkursu Dz. 6.2 RPO-L2020 (word) - 1 zmiana
Załączniki do Regulaminu Konkursu - 1 zmiana
Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K0117