Przejdź do komentarzy

Aktualizacja listy wniosków wybranych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17, dla których procedura odwoławcza od oceny merytorycznej zakończyła się wynikiem pozytywnym

Informujemy, że w dniu 4 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyniku oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 wynosiła
40 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 4 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu, który w wyniku uwzględnienia protestu został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 2 123 671,26 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 13 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 20 445 220,55 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17.

 

Załącznik:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania