Przejdź do komentarzy

"FAQ" dot. Wytycznych MR do projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych - aktualizacja z 22.03.2018 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że w dniu dzisiejszym zaktualizowany został dokument pn. Najczęściej zadawane pytania zawierający interpretacje i odpowiedzi odnoszące się do kwestii uregulowanych w Wytycznych w zakresie  zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 17 lutego 2017 r.

Zwracam Państwa szczególną uwagę na interpretacje związane z problematyką projektów generujących dochód zawarte w pytaniach:
- pyt. 43 - kwestia określenia progu kwotowego (1 mln euro) dla projektów generujących dochód  
- pyt. 44 - kwestia przyporządkowania dochodu (w tym ewentualnych oszczędności kosztów operacyjnych) pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych kosztów projektu w przypadku zastosowania metody luki w finansowaniu


Dokument jest dostępny na stronach:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/