Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w dniu 15.02.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB. 06.04.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż drogą elektroniczną przesyła zestaw plików, które wymagają aktualizacji.

Na etapie prac Komisji Oceny Projektów stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21, która wyniesie 7 631 370,04 PLN.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny