Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!
w dniu 26 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Zmiany w Wezwaniu:
- zapis dotyczący zdania „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: maj/czerwiec 2023 r.” otrzymuje brzmienie „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: czerwiec/lipiec 2023 r.”


Zmiana obowiązuje od dnia 26 czerwca 2023 r.


Załączniki:
- Wezwanie nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/23
- Tabela zmian do Wezwania