Przejdź do komentarzy

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6.09.2022 r. podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Poddziałania 8.2.1

Zmiany parametrów konkursu dotyczyły zwiększenia alokacji i przedłużenia o tydzień naboru wniosków.

Ogłoszenie obowiązujące

Regulamin obowiązujący