Przejdź do komentarzy

W dniu 6 września 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany listy rankingowej projektów oraz zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.


Zmiana ww. list jest konsekwencją wyrażenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 16 sierpnia 2022 roku zgody na zwiększenie wartości 6 realizowanych projektów nr: RPLB.06.07.00-08-0002/21, RPLB.06.07.00-08-0005/21, RPLB.06.07.00-08-0013/21, RPLB.06.07.00-08-0011/21, RPLB.06.07.00-08-0004/21, RPLB.06.07.00-08-0003/21, o łączną kwotę 1 580 618,69 PLN (w tym dofinansowanie UE to kwota 1 343 525,86 PLN). Pozwoli to zwiększyć liczbę cykli rehabilitacyjnych.


Listę projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.