Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19