Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
Dnia 26 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosku o nr RPLB.06.04.00-08-0016/21 o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie nowego żłobka na 20 miejsc w Zielonej Górze” dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Skierowanie do dofinansowania nastąpiło w wyniku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej.

Listę projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/21.