Przejdź do komentarzy
Logo Lubuskie
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarząd Województwa zajął się sprawą projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim - edycja II.
 
W związku ze sprawą dotyczącą realizacji projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” Zarząd Województwa Lubuskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. podjął decyzję o powołaniu zespołu interdyscyplinarnego ds. wydania opinii dla Instytucji Zarządzającej w sprawie realizacji projektu, a także o zleceniu dodatkowej niezależnej kontroli całego projektu podmiotowi zewnętrznemu. Zdecydowano o wstrzymaniu wdrażania projektu i zawieszeniu wypłat kolejnych transz do momentu wyjaśnienia sprawy.
 
Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubuskiego dnia 1 grudnia 2021 roku zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z realizacją projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”.
 
27 sierpnia 2019 r. ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP z terminem naboru wniosków do 27 września 2019 r i wyłoniono Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Umowa została podpisana 6 grudnia 2019 roku na kwotę dofinansowania UE 14 999 885,87 zł.
 
ARR została operatorem pośredniczącym między podmiotem świadczącym usługi rozwojowe, a przedsiębiorcą/pracownikiem mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zainteresowanym skorzystaniem z usługi rozwojowej poprzez zastosowanie bonów rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.
 
25 października 2021 roku w Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL wszczął planową kontrolę u Operatora – ARR (informacja pokontrolna będzie gotowa do 15 grudnia br.). W toku postępowania ustalono, że istnieje podejrzenie obciążenia budżetu Unii Europejskiej nieuzasadnionymi wydatkami. U jednego z podmiotów świadczących usługi rozwojowe – Future Wolves Łukasz Mejza stwierdzono działania prawdopodobnie ukierunkowane na wykorzystanie uzyskanych środków dotacyjnych niezgodnie z przeznaczeniem. Zarząd Województwa zapoznał się z informacją z kontroli na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. i podjął decyzję o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 
Na podstawie analizy dokumentacji powzięto następujące wątpliwości:
 
- większość przedsiębiorców korzystających z usług Future Wolves Łukasz Mejza upoważniło na podstawie złożonych oświadczeń pracownika firmy Future Wolves Łukasz Mejza do kontaktu w ich imieniu z Operatorem w sprawie wszelkich formalności związanych z przyznaniem bonu rozwojowego i jego rozliczeniem
 
- na platformie szkoleniowej udostępnionej przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza brakuje materiałów szkoleniowych, co uniemożliwia zweryfikowanie ilości materiału przekazanego uczestnikom do czasu, jaki został przewidziany na zrealizowanie poszczególnych modułów
 
- odnotowano logowania nocne przez uczestników szkoleń, a także logowania rozpoczynające się jednego dnia, a kończące następnego
 
- stwierdzono realizację poszczególnych modułów szkolenia w czasie krótszym niż przewidziano w informacji o usłudze.
 
Firma Future Wolves Łukasz Mejza przeprowadzała w ramach projektu 4 rodzaje szkoleń w formie e-learningu. Za zrealizowane usługi wystawiła fakturę na kwotę brutto 883 800,00 zł, z czego dofinansowano ze środków projektu kwotę w wysokości 664 075,00 zł. Na podstawie analizy dokumentacji powzięto wątpliwości dotyczące realizacji usług przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza w zakresie:
 
- wiarygodności dokumentacji 76 osób przeszkolonych przez firmę Future Wolves Łukasz Mejza
 
- chronologii wykonywania poszczególnych zadań w ramach prowadzenia szkoleń, np. wystawienie certyfikatu przed ukończeniem szkolenia
 
- czasu trwania szkoleń (szkolenie: 18 godzin; 1 godzina szkoleniowa – 368,06 zł) – wątpliwości budzi adekwatność czasu zaplanowanego na poszczególne moduły szkoleniowe a rzeczywisty czas realizacji szkolenia przez uczestnika.
 
Powyższe może rodzić podejrzenie występowania nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych, w tym przypadku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w konsekwencji popełnienia czynów zabronionych opisanych w art. 297 Kodeksu karnego, ewentualnie art. 286 Kodeksu karnego.