Przejdź do komentarzy

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości w zakresie zamówień sektorowych na usługi, które są przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności, informuję co następuje:

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt. 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.: „Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp”.

W związku z pojawieniem się wątpliwości co do interpretacji ww. zapisu Wytycznych, Instytucja Zarządzająca RPO - Lubuskie 2020 zwróciła się z zapytaniem o interpretację zapisu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W otrzymanej interpretacji MiR wskazało jednoznacznie, iż minimalny termin składania ofert w zamówieniach sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp , zarówno w przypadku robót budowlanych jak i usług wynosi 14 dni.

W związku z powyższym, proszę mieć na uwadze przedmiotową interpretację, przy określaniu minimalnego terminu na składanie ofert w przypadku zamówień na usługi, przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.