Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 26 października 2020 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

 

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe,

 

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
i tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
8 718 527,39 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (871 852,73 PLN).

 

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi: 6 298 732,73 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 10 565 242,08 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.