Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 10 maja 2018 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 9 maja 2018 r.) wniosku pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok – etap I: zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie zostanie przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Wartość dofinansowania ww. projektu wynosi 416 996,79 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 493 818,85 PLN.

Załącznik:

Projekt pozytywnie oceniony po ocenie środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/18