Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w dniu 31 sierpnia 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 1 300 000,00 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 130 000,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszedł jeden zgłoszony projekt, który został przekazany do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) projekt ten spełnił wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów tj. co najmniej 32 pkt. na 64 pkt. możliwe do zdobycia. Projekt zakwalifikował się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

 

W tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.