Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 27 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę środowiskowa (która trwała od dnia 26 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który zostanie skierowany do dofinansowania.

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 9 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 432 195,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-12.00-08-K01/17.