Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w dniu 21 grudnia 2020 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/20 wynosi 1 500 000,00 PLN.

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 projekt na kwotę dofinansowania 1 500 000,00 PLN i kwotę całkowitą 2 598 990,00 PLN.

W tabeli projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej.