Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 28 stycznia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 16 193 426,89 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 619 342,69 PLN).

Kwota dofinansowania 38 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 80 279 602,63 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 104 021 617,85 PLN.

Lista projektów