Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

26 listopada 2021 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne środki wsparcia.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej tj. spełnił kryterium dopuszczające.

W dniu 30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o.”.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu wynosi 5 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 101 442,55 PLN.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P02/21 wynosi 5 000 000,00 PLN.

Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej i został wybrany do dofinansowania