Przejdź do komentarzy

W dniu 23 grudnia 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi: 36 000 000,00 PLN[1].

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł projekt na kwotę dofinansowania: 36 000 000,00 PLN i kwotę całkowitą: 38 192 928,00 PLN.

W tabeli projekt, który został oceniony na etapie oceny merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.