Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.)  złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
1 700 000,00 PLNPLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (170 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 328 906,38 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 563 419,28 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.