Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w dniu 21 grudnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i   tabor),

44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 - Ścieżki rowerowe i piesze określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 wynosi 12 600 000,00 PLN.

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł 1 projekt na kwotę dofinansowania 12 600 000,00 PLN i kwotę całkowitą 18 232 941,19 PLN.

 

W tabeli projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej.