Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,
w dniu 6 sierpnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów (która trwała od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne
 środki wsparcia.

Projekty przekazane do oceny formalno-merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria formalne, merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 1 170 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 472 395,93 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.