Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 21 czerwca 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r.) złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 1 500 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 150 000,00  PLN).

Złożone w ramach konkursu cztery projekty przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną, tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały co najmniej 33,6 pkt /56 pkt lub 24,6 pkt/41 pkt. Następnie, wnioski zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej obrazek
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.