Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

13 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P05/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 49 968 500,00[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (47 319 500,00 PLN) oraz  budżetu państwa (2 649 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 49 968 500,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 60 242 439,62 PLN.

Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.