Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniu 13 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.01-IZ.00-08-K02/16 – Osi Priorytetowej 2 Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 78 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej), 79 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie:
e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 75 776 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 7 577 600,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 7 listopada 2016 r. i trwał do dnia 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło
 - w wersji elektronicznej i papierowej – 6 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 96 724 393,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  119 475 442,35 PLN.

Wszystkie złożone w ramach konkursu wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 95 098 102,72 PLN, natomiast całkowita wartość to 117  558 710,07 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

Tabela


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.