Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego
nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna 1 wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (I Typu projektu – Promocja gospodarcza regionu).

 

Wniosek został oceniony pozytywnie. Całkowita wartość projektu wynosi 2 500 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania  2 382 367,75 PLN.

W związku z powyższym, wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych na ocenie formalnej.