Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 12 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2017 r.)  wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej  i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 9 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 15 432 195,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17.  

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.