Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

10 maja 2021 r. zakończyła się ocena formalna 1 projektu złożonego na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regonu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt został oceniony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 600 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 1 522 094,69 PLN.

W związku z powyższym projekt zostanie przekazany do oceny merytorycznej

Projekty pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej