Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

2 czerwca 2021 r. zakończono ocenę formalną, projektu złożonego w ramach wezwania do złożenia wniosku Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Szacowana wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 wynosi 11 000 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 10 998 830,73 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej