Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

14 lutego 2022 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-P01/22 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  1. - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie
    i tabor),
  2. - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
  3. - Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi: 6 855 000,00 PLN[1].

Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 4 lutego 2022 r., a zakończył w dniu 14 lutego 2022 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 6 855 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 8 583 459,68 PLN.

Lista projektów


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.