Przejdź do komentarzy

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna –projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 11 000 000,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 30 marca 2021 r. wezwanie (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 5 kwietnia 2021 r.), wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 998 830,73 PLN, natomiast całkowita wartość zgłoszonego projektu wynosi 17 542 435,55 PLN.

Lista projektów złożonych w ramach wezwania Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-P01/21