Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

7 października 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/20 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 500 000,00 PLN [1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (150 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 sierpnia 2020 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 28 września 2020 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi: 1 500 000,00 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi: 2 598 990,00 PLN.

Lista


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.