Przejdź do komentarzy

W dniu 28 lutego 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 grudnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 22 stycznia 2018 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 354 708,67 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 176 900,00 PLN.

 

Lista wniosków