Przejdź do komentarzy

obrazek

W środę, na kolejnym już spotkaniu cyklu konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, najliczniej stawili się lubuscy samorządowcy. Plany podziału unijnego tortu na najbliższe lata omówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

- To kolejna okazja do przedstawienia oczekiwań związanych w wydatkowaniem funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej i włączania się samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w prace nad nowym programem regionalnym – powiedział członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.  

Debata publiczna nad projektem FEWL 21-27 prowadzona jest w celu zebrania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego zainteresowanych kształtem programu regionalnego na perspektywę finansową UE 2021-2027. Planowana wartość alokacji nowego programu jest na poziomie około 861 mln euro.

Szanse mają wszyscy

Na konsultacjach przedstawiono również szczegółowy podział pieniędzy z programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027. Omówiono priorytety i cele wskazane przez Komisję Europejską uwzględnione przy planowaniu wsparcia FEWL 21-27, m.in.: gospodarka, sprawy klimatu i ochrona środowiska, szeroko pojęty transport i infrastruktura drogowa, rynek pracy i edukacja, zdrowie oraz wsparcie terytorialne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kwestie dotyczące dotacji, instrumentów zwrotnych oraz realizacji projektów w formie partnerstw publiczno- prywatnych. - Te ostatnie powinny być w jakiś sposób premiowane- dodał Marcin Jabłoński.

Odniesiono się  także do pytań dotyczących obszarów wsparcia osób bezrobotnych. Wskazano iż pieniądze nowego programu w dużej mierze dystrybuowane będą przez Powiatowe Urzędy Pracy, które mają najlepiej zidentyfikowane potrzeby związane z aktywizacją bezrobotnych.

Samorządowcy mieli sporo pytań. Bogdan Bakalarz z jasieńskiego magistratu, wspomniał o sporych dysproporcjach w inwestycjach między gminami zlokalizowanymi wzdłuż krajowej „trójki”, które zyskały bardzo duży rozwojowy impuls, a pozostałymi. Jego zdaniem problemy stwarza również wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca, który sprawia, że wiele samorządów nie jest w stanie uzyskać minimum punktów i szansy na miejsce nawet na liście rezerwowej projektów ubiegających się o wsparcie.

- Nie będziemy nikogo pozbawiać szansy ubiegania się o udział w Funduszach – tłumaczy członek zarządu Marcin Jabłoński. – Patrząc perspektywicznie, pamiętajmy, że mówi się również o dużych krajowych programach, z których znaczna część środków będzie do dyspozycji regionów. Złożyliśmy już nasze propozycje, wiemy, że będzie można wykorzystać te fundusze na duże projekty. To wszystko aktualnie się dzieje, poczekajmy na konkrety...

Euro także dla starosty

Starosta żarski Józef Radzion martwi się, że w podziale alokacji programu nie znalazły się wzmianki o środkach dedykowanych tylko dla powiatów, a przecież one wraz z samorządem województwa, realizują dwa duże projekty  m.in. dotyczące modernizacji kształcenia zawodowego i cyfryzacji zasobów geodezyjnych.

- Naturalnym punktem odniesienia  wymiaru terytorialnego są gminy, ale to nie znaczy, że powiaty zostają pominięte – zapewnia członek zarządu Marcin Jabłoński. – Przykładem są chociażby już realizowane  dwa kompleksowe projekty o dużej wartości. Ponadto powiaty mogą także przystępować do partnerstw i korzystać z unijnych funduszy.

- Rzeczywiście te dwa wspomniane programy realizujemy z powiatami i to z sukcesem – dodał wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki. - Powiaty nie są jedynym podmiotem prowadzącym szkolnictwo ponadpodstawowe, a mamy ich w regionie 27.

Z kolei burmistrza Łęknicy Piotra Kuliniaka niepokoi podział funduszy w jednym z celów. Oto na działania w Celu 5 na obszarach wiejskich przewiduje się jedynie 30 proc. środków, a jego zdaniem to zbyt mało, aby mówić o zrównoważonym rozwoju. Usłyszał, że mówimy w tym miejscu tylko o wycinku programu, a gminy wiejskie mogą czerpać dofinansowanie również z innych celów programu.

Wreszcie burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś pytał o planowane wsparcie projektów samorządów  czy będą to dotacje, czy pojawią się też pożyczkami. Okazuje się, że samorządy będą korzystały co do zasady z dotacji, gdyż planuje się, że pożyczki będą adresowane raczej do przedsiębiorców lub projektów hybrydowych, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z partnerstwem samorządów i przedsiębiorców.

Warto rozmawiać

Prowadzący spotkanie członek zarządu Marcin Jabłoński kolejny już raz apelował o aktywne uczestnictwo w spotkania, o zadawanie pytań, gdyż one pomogą obu stronom w gospodarowaniu unijnymi pieniędzmi. Stąd wskazał, że warto przyjść na kolejne konsultacje. 21 października odbędą się w Gorzowie Wlkp. (ogół społeczeństwa w tym JST, godz. 10.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim), 27 października w Świebodzinie (ogół społeczeństwa w tym JST), godz. 10.00, Świebodziński Dom Kultury), 3 listopada, godz. 11.00, spotkanie online, 5 listopada, godz. 11.00, wysłuchanie publiczne online.