Przejdź do komentarzy

W związku z dokonaną oceną formalno - merytoryczną projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nieposiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy prezentujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania (nabór zakończony 21.02.2020).

Lista projektów 6.1