Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

w związku z dużą różnorodnością i złożonością pod względem merytorycznym projektów rewitalizacyjnych oraz okresem świątecznym, wydłuża się termin dokonania oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego do dnia 31 stycznia 2022 r.