Przejdź do komentarzy

Jak już pisaliśmy Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o realokacji kolejnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dzięki zmianom – 20 mln zł trafi do przedsiębiorców. Środki – za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy – zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne.

Po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił nowy projekt, w ramach którego pomoc otrzymają przedsiębiorcy w trudnej sytuacji.


Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw mogą Państwo skorzystać z pomocy udzielanej przez powiatowe urzędy pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy wsparcia. Jednocześnie prosimy o śledzenie na bieżąco ogłoszeń pojawiających się na stronach PUP właściwych dla Państwa ze względu na miejsce zamieszkania oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl.
 

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  3. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Poniżej znajduje się link, gdzie można pobrać materiały dotyczące udzielania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow