Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 

W dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17
- Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

  • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 10 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00  PLN).

 

W załączeniu projekt który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/17

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.