Przejdź do komentarzy

W dniu 21 września 2021  roku  Zarząd  Województwa  Lubuskiego  przyjął  Uchwałę  w  sprawie  przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza  formułą  ZIT  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie  2020,  w  ramach naboru nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/21.

Wnioskodawcą  projektu  jest  Gmina  Czerwieńsk/  Zespół  Szkół  w  Czerwieńsku. Całkowita wartość projektu wynosi 990 023,00 PLN, w tym:
a) środki EFS 85% - 841 519,55  PLN,
b) budżet państwa 5% - 49 501,15 PLN,
c) wkład własny 10% - 99 002,30 PLN.