Przejdź do komentarzy

obrazek31 sierpnia br. odbyły się kolejne rozmowy uzgodnieniowe Instytucji Zarządzającej programu Fundusze Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (KE). Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z programowanym wsparciem w ramach Celu Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca europejski filar praw socjalnych (CP4) w obszarze: kultury, turystyki, edukacji, zdrowia i włączenia społecznego, zawartych w ramach części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Rozmowy odbyły się w formule on-line.

Interwencja w obszarze edukacji będzie obejmowała działania prowadzące do wzrostu jakości kształcenia i dostępności nauczania, poprzez modernizację i unowocześnienie infrastruktury. W obszarze zdrowia i włączenia społecznego, podejmowane działania będą ukierunkowane na wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, oraz poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz wzmocnienie potencjału instytucji systemu ochrony zdrowia na obszarze całego województwa. Interwencje w obszarze kultury i turystyki będą ukierunkowane natomiast m.in. na zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego oraz obejmą wsparcie miejsc atrakcyjnych turystycznie.

W najbliższym czasie zaplanowano kolejne spotkanie, na którym omówione zostaną zagadnienia poświęcone rozwojowi innowacji, przedsiębiorczości oraz cyfryzacji.