Przejdź do komentarzy

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/117/15. Spotkania edukacyjne skierowane są do samorządów gmin oraz innych osób zainteresowanych tematem rewitalizacji.

Celem spotkań edukacyjnych jest prezentacja nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie najważniejszych elementów i cech programów rewitalizacji. Ponadto podczas spotkań przekazane zostaną informacje o weryfikacji programów rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz przedstawione zostaną kryteria weryfikacji programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Tematyka i terminy spotkań edukacyjnych:

1. Cechy i elementy dobrego programu rewitalizacji.
Zielona Góra 23 czerwca br., godz. 10.30-15.00, sala kolumnowa UMWL.
Celem spotkania edukacyjnego jest wyjaśnienie uczestnikom istoty i zasadności programu rewitalizacji. Program prowadzony w gminie ma być procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

2. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.
Gorzów Wlkp. 27 czerwca br., godz. 9.30-14.15, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta.
Uczestnicy spotkania edukacyjnego będą mogli pozyskać wiedzę na temat zasad wyznaczania obszarów kryzysowych oraz ich uzasadniania. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo wyznaczyć zdegradowany obszar oraz obszar rewitalizacji.

3. Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych.
Zielona Góra 4 lipca br., godz. 10.30-15.00, sala kolumnowa UMWL.
Podczas spotkania edukacyjnego uczestnikom zostanie przekazana podstawowa wiedza i umiejętności
w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Przedstawione zostaną: techniki i narzędzia partycypacyjne, dobre praktyki, uregulowania prawne, rodzaje partnerstw w rewitalizacji, korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej, jak również proces konsultacji społecznych i partycypacyjnego planowania w miastach i gminach.

Spotkania edukacyjne poprowadzone zostaną w ramach współpracy z Fundacją Partycypacji, przez ekspertów posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie, którzy przekażą również uczestnikom autorskie materiały edukacyjne.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 506351378 oraz pod nr telefonu 68 45 65 255.
Formularze rejestracyjne należy przesłać na adres e-mail: partycypacja@vp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań edukacyjnych wraz agendą i formularzem rejestracyjnym znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania: