Przejdź do komentarzy

Informujemy, iż w dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K04/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP I Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 2 382 367,75 PLN. PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista z projektem wybranym do dofinansowania.

Skład KOP